The Disclosure (Balbal-4)

 

The Disclosure (Balbal-4)
By: Edgar R. Eslit

 

Ang kalanog sa tingog sa kampana ang nagkig-ilog sa kaalingasa sa kalabog sa matag pitik sa kasing-kasing ni Lendio tungod sa iyang nakita. Daw naoga ang iyang tutonlan ug walay tingog nga migawas sa iyang ba-ba solod sa pipila ka minutos. Ang iyang singot ang nanaligdig gikan sa iyang agtang ngadto na sa iyang ilong ug sowang. Hilabihan ka langsa ang baho sa palibot. Kini ang dugang nga nakapakaging sa batan-on. Aya-ay ang ogoy sa hangin.
Brosko: (Tikas ang tinotokan ngadto kang Lendio) Sa imong postora, Lendio, halatang nakorat ka! Ug dili ko matingala kong ngano. Sa kadako sa imong salaod, pati ang imong kalag, naa nay nanag-iya. (Dayon niyang pahiyom ug hikap sa iyang sowang)


Lendio: Mao ba kanay imong toyo dinhi sa akong pinoy-anan para oswahan ko sa nga naghinabo sa unahan? (Ang iyang gakorog nga tingog pero direktang nalitok ang tanan nga orah wala mahadlok).


Brosko: Arisgado ka, bata! Pero mas maayong maghinay-hinay ka sa imong mga pulong. Wala paka makaila kanako. Basin ug magmahay ka.
Lendio: O, yeah? Unsay imong ikapanghambog? Ang imong pagka trayador? Ing imong pagka talawan.......?


Wala matapos ni Lendio ang iyang mga pulong, kalit siyang gidumog ug gikabay-an siya sa duha ka itum nga Bartido. Laktod siyang na lop-og sa yota dungan sa pag took kaniya sa usa kanila. Naglimba-limba ang batan-on ug naningkamot nga makabuhi sa hugot nga pagbalikwat kaniya sa duha.
Brosko: Hahahaha. Gipasidan-an ko na ikaw, Lendio. Hinay-hinay sa imong dila.


Bisan ug nagkalisod, gipogos ni Lendio ang paglabni sa iyang mga kamot para makalingkawas sa mga kamot sa duha ka Bartiso. Ug samot nga mihogot ang ilang paglampuyos ngadto kaniya. Pero wala nila mapogngi ang iyang ba-ba.
Lendio: Pisting yawa ka Brosko.....! (Galanog-lanog ang iyang tingog)


Ang wala niya matuyong pagpamalikas ang nakapaloag sa pag hagpong kaniya sa duha ka dagkong Bartiso. Alangisngis ug santing kini sa ilang pangdungog. Dinhi, nakahigayon siya sa paglitok sa pipila ka mga Lating nga pinolungan. “Pater noster...Itabit, numinum, paktom, kristum, salba me....” Kini ang iyang gibalik-balik sa pipila ka higayon. Kini ang laktod nga nakapa higwas kaniya gikan sa mga kamot sa mga Bartido. Dungan niani, nakita niyang daw gipanghingal silang tanan ug daw nangalisang. Busa gibalik, ug gibalikbalik pa niya sa paglitok ang maong orasyon hangtod nga nanampong silang tanan sa ilang mga dalungan. Nakita niya karon ang iyang gihulat nga higayon. Sa iyang bulsa ang sunod niyang plano. Iya king gihimo. Ug sa dihang...
Lendio: (Nabag-o ang iyang postura ngadto sa usa ka bakunawa sa mata ni Brosko) Animal mo.... (matod niya).


Dayon niyang lompong sa ilang mga kamot ug giaswat ngadto sa taas dayong lamba sa salog. Gilamba sa makaduha, maktulo, dayong hambalos ngadto sa nahimutangan ni Haring Brosko, nga niadtong panahona, gagonit pod sa iyang duha ka dalungan human nabati ang orasyon sa batan-on. Wa pa mahuwasi, ang hari napod ang iyang gipontarya. Pero sa wa pa niya magoniti kini sa hingpit, may gisablig kini ngadto kaniya nga daw tubig. Pero wala kini niya baliha. Dayon niyang sumbag sa ulo, ug kay nakalikay kini, didto ka-igo ang iyang kamot sa ilang haligi nga nakapatumpag niani. Pero wala siya makalikay sa ika duha, ngadto na sa ika upat nga kinimo nga daw ga baga sa kainit. Duha niani ang midapat sa iyang simod ug usa ang sa agtang. Namitoon ang panan-aw sa hari aning hagayona. Miaksyon unta siya ug dagan pero, nagunitan sa batan-on ang iyang hataas nga itum nga sanina; hinungdan nga iyang nahakop ang abaga ug liog busa nautrohan pa kinig sumbag sa dughan ug tinyan nga nakapalop-ug kaniya. Ug kay hanugno na, iya untang ihansak ang iyang punyal sa ulo niani para hingpit na kining mamatay ug mawala, pero gipataas niani ang iyang walang kamot dayong tudlo sa libro, nga nianing higayona, nalagpot hadool sa gubaon nilang banggira nga ang ubos may tubigang sapa. Kini ang nakapabag-o sa iyang huna-huna. Mas important kaniya ang libro kay sa pagpatay sa hari. Kalit siyang mitalikod ug midagan padulong sa banggira dayong punit sa libro.


Nakita niya ang iyang Hangingis. Nasayod siyang may dala kining minsahi. Wala siya masayop, si Haring Hudaino ang gapahinumdom sa ilang sabot.
Brosko: (Ga hangos samtang gipalibutan sa iyang mga Bartido, hinayhinay nga mibangon) Unsa ka nga klasing nilalang?


Lendio: One of a kind!


Brosko: Unsay imong gihimo kanamo?


Lendio: (Namapha sa iyang dughan samtang gagunit sa libro ang pikas kamot) Haring, Brosko, there is what we call “home court advantage”. So, watch your mouth!


Dayong nang nakatindog ang hari ug galingo-lingo kini. Sa iyang huna-huna, maayo pa untay iya na kining gipaslang niadtong may panahon siya niadtong gasakay sila sa barko padulong sa templo ni Haring Ordasaka kay dili niya magamit ang iyang mga abyanan. Pero ulahi na ang tanan. Gidawat niya ang iyang kapildihan.


Brosko: Tinood diay ang akong nadongan mahitungod kanimo. Pero dili kini ang ulahi natong panagkita, nilalang!


Lendio: (Nanglisik ug balik ang kapintas sa iyang mga mata) Pwes, ayaw na pag laom nga mahinabo pa kana Haring Brosko, kay dinhi palang, tapuson na nato ‘nang imong ilosyon.


Dayong kuha ni Lendio sa iyang lanhan ug gisablig ngadto kang Brosko. Gidayong sunod pagsablig ngadto sa iyang mga Bartido. Samot kining nangalisang ug naninggit daw nangapaso sa aksido ang ilang mga lawas. Nanag-aso daw nangalisngaw ang ilang mga lawas. Itum nga mga aso ang nangawas. Wala maka-agwanta si Brosko, nilohod kini, nangaliyopo.


Brosko: (Ga korog) Nilalang, igo na. Sakto na. Dili ko na kaya.
Samtang ga aso, padayon nga ga kagot ang mga ngipon sa kasakit ug nangalot kini daw gikatlan ang tibook lawas. Gaagulo ang mg Bartido.


Lendio: Adios, Haring Brosko.
Iya na untang i sablig ang katapusang sulod sa lanhan, nabati niya ang tingog ni Haring Hudaino, “Tama na, Lendio”. Katapusang sakdap sa hangingis dayon na kining taliwad ug lupad pagawas. Nabati niya pagbalik ang maong pangaliyopo, dinhi, gikan na kang Brosko.


Brosko: Tama na. Lendio.


Lendio: (Nangagho) Tindog, dayon pahawa sa akong atubangan haring Brosko ug ayaw na pagpakita kanako kangtud-hangtud. Layas.....!


Brosko: (Nalibog) I don’t read Russian Novels!


Halatang nalisang, iyang gisinyasan ang iyang mga Bartido sa pagpanindog. Midool sila kaniya. Kalit nga niabli ang pwertahan sa balay ni Lendio ug may nisulod nga dako kaayong dupong. Sa kadako niini, halos mahoot ang ulo niaani sa pwertahan. Kini diay ang nanimahong langsa. Kay nagwanang pa ang aso sa sala, kita sa mga mata ni Lendio nga hinay-hinay kining mibunganga ang baba ug dayong taas sa iyang nanagsanga nga dila. Didto kini padulong sa nahimutangan ni Haring Brosko ug mga kauban. Nanimbalot ang balahibo sa batan-on sa iyang nakita. Wala pa niya kini makita sukad-sukad. Sa iyang kakorat, tagsa-tagsang nanulod sa baba sa dupong ang upat ka Bartido ug si Brosko ang kina-ulahian. Human sila maksulod, dayon kining tak-om, ug, hinay-hinay nga mi-aliid sa pag gawas. Sa gawas, hinay kining mi deritso ug kamang sa sapa. Paminaw ni Lendio, nagadamgo siya. Pero wala.


Alas 3 na sa hapon. Nangitib sa salagunting ug ding-ding sa iyanag balay ang silaw sa adlaw. Timaan nga hapit nang musalop ang haring adlaw. Kinahanglan niyang mangandam. Mangandam sa iyang pagpakigkita kang haring Hudaino para sa lukat sa hingpit nga kaluwasan ni Malyn. Ug kini, mahinabo lamang, human niya matuman ang ilang gikasabutan. Hugot niyang gigakos ang libro.


Mibati siyag kakapoy. Kusog ang iniyohoy sa hangin dala sa kahaponon. Pero lahi ang iyang gibati. Milingkod siya sa ilang kawayan nga bangko dayon niyang latag sa libro sa lamisitamg nakaatbang niani. Iyang gipiyong ang iyang mga mata.


“Hahahaha...” “please take good care of my special gift, ha ba?” “Dio, magpabilin akong magmahal ug magauban kanimo hangtod sa kahangtoran” “asa ka, sir?”. Kini ang mga Soliloquies nga nakapahipogwat ni Lendio sa iyang gilingkoran. Nahibalo siyang wala siya nagadamgo. Ug busa wala niya mapugngi ang kaugaling ug siya napod ang misinggit. “Tama na……”


Alas 5 na sa hapon. Nakopirma niya ang oras human niya makita sa iyang cellphone. May message: “C u @ 5”. Minsahi nga gikan ni Charlotte. Samot siyang nataranta. Nganong dili? Iyang gi aninaw ang iyang palibot, mingaw pero gubot. Nabali ang usa sa mga haligi sa ilang sala, nangatuwad ang mga bangko ug lamisa, nagsala sa salog ang mga papil ug pipila ka mga gamit sa kosina ug wala pa malubong si David. Lupig pa niyay giagian ug bagyo. Ug sa dihang…
“Ayo, ayo….” Walay doda, tingog ni Charlotte. Nasundan pa kining maong katahuran, pero, wala siya nabating tubag gikan kang Lendio. Ngano kaha?
Kay abirto man ang pwertahan, hinay-hinay nga misulod ang dalaga samtang padayon nga nangayog katahuran. “Dio, Lendiooo….?”
Charlotte: (Wala kasabot sa iyang nakita) Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….


Nabuhian ang iyang gi bitbit nga plato nga may sulod nga sud-an. Mikagay kini sa salog. Nataranta ug nangurog ang dalaga. Wala siya makatoo sa nakita. Ang sulod sa iyang Camera, karon, iyang actual nga nakita. Si Lendio daw usa ka tubig mga istatowa nga nagalingkod sa bangko nga hinay-hinay nga nalanay. Nakita ug nabati niyang pas-pas nga nagatulo ang tubig sa itang tibook lawas. Mura siya sa gelatin pero lagom ang kolor—daw naagnas ug nalata nga bulbog. Nanimbalot ang balahibo sa dalaga. Dili niya masabtan ang baho. Natural ang iyang gibati. Sa kalisang, mitalikod kini ug miaksyon sa pagawas sa pwertaha. Pero sa dihang mudagan na unta siya, may nakita siyang puting panapton nga ningkawang sa pwertahan. Hataas kini nga niwanang gikan sa punoan sa manga nga nagtindog hadool sa balay ni Lendio. May nabati siyang tingog, dili orinaryong mga tingog. Tingog sa mga ingkantada nga nanagkanta. Wala katoo ang dalaga. Diha sa iyang atobangan, mitungha si Malyn.


Malyn: (Nagpahiyom) Ayaw kahadlok, dalaga. Dili kami nga dautan. Nanginahanglan si Lendio sa imong tabang. Ang nahinabo kang Lendio karon resulta sa iyang pagpakigbisog batok sa dautang Hari nga si Brosko. Ang tubig nga midapat sa iyang lawas kaganina sa iyang pagpakig-away ngadto kaniya maoy nakapahimo niyang bulbog.


Charlotte: (Samot nga nataranta) Unsay bulbog? Kinsa si Brosko? Unsa diay ka?


Sa ka hin-hin ni Charlotte, hunay-hinay nga namula ang iyang mga mata, dayon kining mihilak. “Maaaaa….”. Pero gidool siya sa hadiwata ug giapohap ang likod. Dayong hatag ug may-may.


Malyn: Ayaw kabalaka, masabtan ra nimo ang tanan. Gikinahanglan ka karon niya.
Kining tanan klaro sa pangdungog ug sa mga panglantaw ni Lendio pero wala siyay mahimo. He is under the spell of Haring Brosko. Padayon nga gahilak si Char;otte pero determinadong motabang kang Lendio.


Charlotte: (Namahin sa luha) Unsay pagabuhaton ko?


Malyn: (Gatudlo kang Lendio) Naa sa iyang toong bulsa ang lanhan sa ingkantasya. Gikan kana kang Haring Hudaino. Kwaa kini ug ipatulo sa iyang ulo dayon ipainum ang uban. Buhata kini mentras dili pa ulahi ang tanan.


Importanting matuman kini ni Charlotte kay kong maabtan siya sa kagabhion, padayon na siyang malanay ug mahimo siyang ulipon ni Haring Brosko sa iyang gingharian sa katubigan. Ingon niani ka makamandag ang spell ni Brosko nga wala mapangandami ni Lendio. Ug usa ka mortal lamang ang pweding mopakgang niani. Busa wala maglangay ang duha. Gikuha ni Charlotte ang lanhan sa bulsa.
Charlotte: (Gakurog) Ipatulo ko na?


Malyn: Sigi! Dayon ipainum ang subra.


Nisamot ang pagpangurog ni Charlotte. Human nahimo ang pagpatulo sa lana iya gidayong gipainum ang uban. Hilom ang palibot. Sila lamang ang gatikaw-tikaw. Kalit nga nangawas ang asol nga aso sa tibook lawas ni Lendio. Samtang nisiga ang mata ni Charlotte sa nakita, halatang nalipay ang mga ingkantada sa palibot. Dayon nang mibalik si Lendio sa iyang iyang pagka siya. Nahimo na siyang si Lendio.


Bugnaw ang hinoros sa hangin. Nangalimyon ang baho sa mga bulak ilabi na sa mga rosas. Wala pa gihapon naulii si Charlotte sa iyang gibati. Nag lingo-lingo siya sa ulo pero may dala na kining ginagmay nga pahiyom. Mintindog si Lendio.


Lendio: (Wa kabalog asa moatubang ug gaotal-otal) Ssssalamat… Salamat kaayo.


Hinay-hinay nga nanool kang Malyn ang iyang koyog nga mag ingkantada. Wala pa gihapon kabalo si Charlotte sa iyang pagabuhaton. Labi pa si Lendio.
Malyn: (Nagpahiyom) There’s a change of plan. Si Haring Hudaino mismo ang gapadala kanako, Lendio. He knows, you got the best intentions. So, he granted my complete freedom. Ako dapat ang magpasalamat, dili ikaw. Up to this moment, he knows what’s going on. In fact he’ll be talking to you any moment from now.


Lendio: My God.


May daw kilat nga nikislap sa may kusina ug si Haring Hudaino ang migawas gikan sa maong kilat.


Haring Hudaino: Congratulations, Lendio! You and Malyn are now free!


Lendio: (Nangalot sa ulo) What do you mean by Malyn and Me?


Haring Hudaino: Yes, you heard me right! Malyn, now, has the freedom to choose her destiny. She will no longer be under any control or spell and that includes case. No one will ever touch you, both of you, again!


Lendio: Why is that?


Haring Hudaino: (Gatudlo sa Libro) The book, that is! Your intrusion to our world and your lapses are now being cured by that book. You see, there’s a fine line of differences between your world and ours. That you need to understand. Your love, just like that of Malyn’s, though powerful as it seems, will never work. And it had caused a lot of troubles. But then, again, it was cured by that book.


Lendio: What shall I do?


Haring Hudaino: Nothing! Just burry the book and everything will be normal again. Malyn, would you like to say something?


Malyn: (Nagpahiyom pero halatang nag-alangan sa iyang iistorya) Okay! Yes, it was a stupid mistake. We need to move on. Lendio, you’re still young. You must go on living. You deserve to be happy. If there’s anything that I learn here, that is, “to let go”. That’s the reason why I stole the book ang gave it to you, Lendio, beacause I knew ‘twas the only way. All I want is to be free. Si Haring Hudaino is correct in his advice about us. I am deeply hurt. The pain is worth it. Sorry…
Wala katoo si Lendio. Sa dagan sa ilang istorya, nahibaloan nile ni Lendio ug Charlotte, nga sa tinooray, si Malyn usa na ka 1,500 years old nga hadiwata. Busa nadawat ni Lendio nga he was wrong in judging the book by its cover. Kini nga idad hinoon, para sa mga mortal, mora lang sab kini sa 18 years old. Ang klase sa idad nga, kadaghanan sa mga batan-on, magsugod sa pagdiskobre sa bag-o nilang horizon. Age of discovery, matud pa. Mao usab kini ang dagan sa utok ni Haring Brosko. They just want to explore. Hahay, mga bata nga naman. Mortal, immortal, dili- mga ingon nato ug elemtal; popariho ra diay gihapon kong hisgutan ang kabadlungon. Isip hari sa ingkantasya, agi ni Malyn, nahipogwat pati ang katakos ni Haring Hudaino ug mga kauban. Sa tanan nilang gipanaghisgutan, kini natakdo tanan sa huna-huna ni Lendio.


Haring Hudaino: (Nanamilit) Now that everyone has spoken, we need to go.


Charlotte: (Nakasinghag) Is that it? You just call it a mistake? With all those predicaments, you just call it a mistake? How dare you. Can’t you see all those problems we got? Huh?


Pati si Lendio nakalitan sa iyang nabati. Pero wa niya pasigdi ang dalaga, iya kining gidool, dayon gigakos. “Shhhhh…, tahan na,… tahan na please” matud niya. Nagkorog pa kini dala sa iyang kahadlok. Wala na matubag sa Hari o ni Malyn ang mahinongdanon nga pangutana sa dalaga. Hinay-hinay na silang natabunan sa mga aso ug nangawala nga niadtong panahuna, ang uban kanila kuyog sa laing mga hari ug rayna, didto nagapalibot sa tibook balay ni Lendio. Ni kaway si Malyn ngadto kang Lendio ug may gibilin siyang daw usa ka liso didto hadool sa libro. Hagolhol sa hilak ni Charlotte and nagpabiling mabati sa tibook palibot. Wala makurat si Lendio niani. Makita sa iyang mga ngabil ang nakatagong mga tam-is nga mga pahiyom.


Wa madugay. Mibalik na sa normal ang tanan. Nagkalat pa ang palibot pero may gihangyo si Lendio ngadto sa dalaga. Naglingo-lingo siya sa premero, wa madugay, ni tando kini. Ilang nahimong sikrito ang tanang nahitabo. Dinhi, nabati ni Charlotte nga nibagting ang iyang Cellphone. May tawag ang iyang mama. Iyan kining gitubag. Siya nagpahibalo nga moadto siya sa siyodad kay may paliton busa kinahanglan niyang mopauli na kay nag-inosara sa balay ang iyang lola Kora. Sa dalungan ni Lendio, two love-birds are singing.


Gipunit ni Lendio sa lamisita ang libro. Iyang giuklab ang katapusang chapter nga wa pa niya mabasa. Nisiga ang iyang mga mata sa nakita. Wala kiniy sulod. Samtang iyang gipakli-pakli ang mga pahina niini, nisamot ug siga ang iyang mga mata nga nakita niya ang iyang ngalan, ngalan ni Chralotte ug Malyn sa katapusang pahina. Naka triangulo kini uban sa ilang mga nawong sa katapusang pahina. Gawas niani, wala nay lain. Dayon nimarka ang mga litrang “The End!”.


“Unsay imong nabasa, Lendio?” and pangutana ni Charlotte. Wala siyay tubag pero iyang gitunol kang Charlotte and libro. Dugay silang gatinutokay. Sila ang last chapter!


Dali-dali nga gikuha ni Lendio ang karaang piko ug putol nga pala didto sa ilang banggira dayong bit-bit sa libro ug migawas. Misunod si Charlotte pero nagpalayo kini. Nagkalot siya human gihulog ang libro. Walay istorya, iyang giapil paglubong pati ang iyang sanina ug pantalon sa iyang gikalot. Sayod siyang toa didto ang tanan nga may connection sa mga dili ingon nato busa giapil niya kini sa paglunod. Gahangos pa siyang misulod pagbalik sa iyang balay. Galingkod sa ilang sala ug naghinoktok nga naka underwear lang. Kalit nga naglipak, liti, ug may dalang kusog nga mga dalugdog ang misonodniadto hangtos nga milagasak ang ulan. Gikuha ni Lendio ang itum nga liso ug gilabay sa bintana. Wa kabalo si Charlotte sa sunod niyang pagabuhaton.
Opppps, time out! That’s enough Lendio. We know where you’re going. My interruption. But before I started to quip my next line; somebody from the class started to ask his question.


Geronimo: Kadali, Lendio. Di ba “Balbal” man ang title sa imong report, wa man lagi kaayo silay palil sa story?
Lendio: (Smiling) Smart question, bro! You see, we knew that the story is just revolving aroung the book. And in that book, comes the different adventures, right? Then, comes the love triangle between Malyn, Lendio and Charlotte, okay? Now, putting all those significant tools in story telling, we can come up with the acronym “BAL”. B-for book, A-for adventure, and L-for love. Now, putting all those significant mechanisms, we can come up with the acronym “BAL”. On the succeeding episodes, the same mechanisms evolved: from book, to adventure, to love. That will give us another “BAL”. From there, we can formulate the universal themes just like those in the classic and contemporary stories. And the thing is, when we combine them all, you’ll get the word “Balbal”. That made me present all the elements of the story complete then.


Nahilum makadiyot ang klase tungod sa punto ni Lendio. But then, hapit napod ang oras for the next period.
Jera: Sir, bahong otot.


Gisipa ni Asmin ang sapatos ni Gene Bel hangtod nga niabot ngadto sa ilalom sa bangko ni Michael Ian, ni Basary, ni Mary Anne. Nanampong si Fretz sa iyang ilong kay nanimahong tiil.


Irish: Silang Charlotte ang nagkadayon?


Julius: Alang-alang man ug silang Lourdes.


Caukie: Si Charlotte, basin ug moabot na’g 5,000 years old?


That brings the whole class to laughter.


Meryl: (Laughing) Diha, Lenio, bola’la’. Playing smart, huh?
Lendio: (serious) Well, my work here is to tell you my chosen story, right guys? Either you like it or not, I don’t care. Did I force you to shallow it? Nope! I know you got your own stories, too, and, whatever would that be; it’s yours to tell me. The only question now is: can you warm my seat if you tell me yours? This was followed by an abrupt silence. Then, he continued, “don’t tell; show!”
Uhhhhhh…... They chorused.


Shhhhhh. I interrupted the conversation. I know exactly where it’s heeding. Then I said: Class, I think, if Lendio is making up those things, well, I have to admit, I was appalled, too. I mean, it’s something new, is it not? The veracity of the story would somehow be cloudy, yes, but, looking at your reaction, you’re hooked to it. His story has an emotional impact or force to us all. See? After all, if we aren’t hooked, you could have stopped him during the last session. It’s good that today wasn’t declared a Muslim Holiday. Lendio was able to finish the presentation of his report. So, do you have any valid questions or clarifications before we go, class?

“Sir, nanimbalot pa biya among balhibo”. Tingog gikan ni Jalel, Katrina ug Jasmine.
Then, came Mohammad: “Sir, pweding tiwason tong sa paghuman ug lobong sa libro, katong gahukas na bitaw si Lendio sa atobanagan ni Charlotte?” That Ensued another laughter from the group. “Well, Lendio, tell Mohammad about it after we dismiss”, I said.
“So, is this all, Lendio?” my final words to him. “Umm, sir, I’ll need another one period if I have to recap everything. I think I have to end up here”, he replied. And, I agree.

Another student: “Pero kong ako, di nako i lubong oy, hag-as. Sa kadaghan sa akong giagian nga kalisod, dayon, maingon lang ana?”
Voice from the back: “Asa man na dapit, Lendio, kay akong kaloton.”
Ryan: Unsa to nga liso? Durian o mansanitas?

Another voice: “Si Charlotte, bay, asa na? Ako na, bay!”

Another voice, a lady this time: “Daghan kong pangutana, pweding mag istoryahanay ta unya, Lendio?
“Witwiwwww” ang kantiyaw sa mga lalaki sa likod.

Bryner: (Singing) I got the feelin’...

Mary Pierina: Saba oy. Nanimaho kang baba

Marilou: Bitin pod oy..

 

Katrina Mae: What a wonderful world?

Then I shoed the class again. “Ahhhhh, class, class behave.....!”

I was able to close the session though. I told them: Great movies are from good stories. Look at the Harry Potter. The creator of the Harry Potter novels is writer J. K. Rowling. The J. K. stands for Joanne Kathleen. Rowling was born in a small town in southern England. She studied languages in college. But she always wanted to be a writer. After finishing college, she lived in Paris, France, and in Portugal. When she returned to the United Kingdom, she began to think about Harry Potter. Rowling got the idea for the first Harry Potter book while on a train journey to London. Like many writers, her first book was rejected by a number of publishers. But Rowling persisted and eventually found a publisher for Harry Potter and the Philosopher’s Stone. The book appeared in the United Kingdom in 1997. Harry Potter and the Philosopher’s Stone was a big success. It won prizes for children’s literature in the United Kingdom. It was then published in North America with a slightly different title, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone. The story was very popular there, as well. Other books about Harry followed: Harry Potter and the Chamber of Secrets, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Harry Potter and the Goblet of Fire, Harry Potter and the Order of the Phoenix, and Harry Potter and the Half-Blood Prince. The novels have been translated into more than 30 languages and have sold millions and millions of copies. The arrival of a new Harry Potter book is a worldwide event! Some of the books have also been made into movies. After a long search, the filmmakers found Daniel Radcliffe to play the part of Harry in Harry Potter and the Sorcerer’s Stone. The movies have been a big success, too. I came to know this from Encarta 2008.
Moving on. I asked: Who’s the resporter next meeting?

 

 

Thea Felize: absent.

 

Class, I will not be surprised if, one day, this story will get the ears of the publishers. A movie, perhaps, and why not? That’s how J.K. Rowling started. Well, if that’s what will happen, I’d live my day with a bowl of popcorn. If Rowling can do it, you can do it!
Let’s give Lendio a round of applause.

“Thank you, sir!”

Clap, clap, clap, clap......
 

Submited by

Thursday, May 12, 2011 - 04:32

Prosas :

No votes yet

edgareslit

edgareslit's picture
Offline
Title: Membro
Last seen: 13 years 2 weeks ago
Joined: 05/05/2011
Posts:
Points: 157

Add comment

Login to post comments

other contents of edgareslit

Topic Title Replies Views Last Postsort icon Language
Ministério da Poesia/Intervention Before you say I do 0 2.080 06/06/2011 - 03:54 English
Ministério da Poesia/Dedicated Dapitan City 0 1.861 05/16/2011 - 10:15 English
Prosas/Comédia The Gift (Balbal-2X) 0 2.102 05/16/2011 - 05:43 English
Prosas/Drama The Gift (Balbal-2X) 0 3.281 05/16/2011 - 05:24 English
Prosas/Saudade The Gift (Balbal-2X) 0 4.091 05/16/2011 - 05:18 English
Prosas/Fábula The Gift (Balbal-2X) 0 4.265 05/16/2011 - 05:16 English
Prosas/Tristeza The Gift (Balbal-2X) 0 4.042 05/16/2011 - 05:14 English
Prosas/Teatro The Gift (Balbal-2X) 0 4.272 05/16/2011 - 05:09 English
Prosas/Terror The Gift (Balbal-2X) 0 4.084 05/16/2011 - 05:06 English
Prosas/Drama The Gift (Balbal-2X) 0 7.726 05/16/2011 - 05:02 English
Fotos/Others Bahay Ko 0 2.562 05/13/2011 - 07:56 English
Prosas/Thoughts The Epilogue (Balbal-5) 0 4.891 05/13/2011 - 07:47 English
Ministério da Poesia/Aphorism Crossroads 0 2.034 05/13/2011 - 07:37 English
Prosas/Drama The Disclosure (Balbal-4) 0 4.554 05/12/2011 - 04:32 English
Ministério da Poesia/Joy Child's Prayer 0 1.890 05/12/2011 - 04:23 English
Poesia/Intervention Legacy Lingers 0 2.307 05/10/2011 - 02:31 English
Prosas/Teatro The Quest (Balbal-3) 0 10.934 05/09/2011 - 04:00 English
Prosas/Romance The Gift (Balbal-2) 0 4.295 05/09/2011 - 03:50 English
Ministério da Poesia/Friendship Midsummer chill 0 1.783 05/05/2011 - 09:14 English
Ministério da Poesia/Friendship Midsummer chill 0 1.814 05/05/2011 - 09:11 English
Ministério da Poesia/Haiku Haiku 1(Mourning song) 0 1.628 05/05/2011 - 09:03 English
Ministério da Poesia/Aphorism A Question that wakes 0 1.927 05/05/2011 - 08:57 English
Ministério da Poesia/Passion Imposed Victim 0 1.727 05/05/2011 - 08:44 English
Ministério da Poesia/Dedicated Voice in a bottle 0 1.690 05/05/2011 - 08:39 English
Ministério da Poesia/Dedicated Voice in a bottle 0 1.783 05/05/2011 - 08:38 English